Algemene Voorwaarden CHCreations
 
1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen CHCreations en haar opdrachtgevers. CHCreations accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van CHCreations.


2. Reiskostenvergoeding en overige vergoedingen
2.1 De door CHCreations gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever betreffende  kosten voor het openbaarvervoer of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.

2.2 In het geval van een vergadering/kennismaking niet plaatsvindend ten kantore van CHCreations worden gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer gefactureerd.

2.3 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk overeengekomen met CHCreations.

2.4 Indien CHCreations drie of meer dagen aaneengesloten werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever , dan zijn de kosten voor een eventuele hotelovernachting, eten en drinken geheel voor rekening van de opdrachtgever tenzij schriftelijk overeengekomen met CHCreations.


3. Totstandkoming boeking
3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van CHCreations aanvaardt.

3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van CHCreations  alvorens een boeking te doen.

3.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


4. Betaling
4.1 Indien er “contante betaling” op de offerte staat aangegeven dient het factuurbedrag op de dag van de opdracht contact te worden afgerekend.

4.2 Bij opdrachten voor bruidsarrangementen zal het , op de offerte aangegeven deel van het factuur bedrag, na de proefsessie direct contant worden afgerekend en het resterende bedrag zal op de trouwdag contant worden afgerekend.

4.3 Bij niet contante betaling dient het factuurbedrag uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

4.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die CHCreations moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.


5. Overmacht
5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan CHCreations te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

5.2 Bij opdrachten voor bruidsarrangementen zal CHCreations zich inspannen een collega te vinden die de opdracht  eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever CHCreations niet tot schadevergoeding aanspreken.


6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door CHCreations gemaakte  kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze  annulering in zijn geheel door opdrachtgever  vergoed worden.

6.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 7e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
      
       a) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 25% van het offertebedrag.
       b) Bij annulering vanaf de 2e dag tot de dag van  de opdracht 50% van het offertebedrag.

6.4. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 7e dag  vóór de opdracht in overleg met CHCreations worden opgeschort naar een andere datum mits de gewijzigde datum direct kan worden vastgelegd. Indien er  geen alternatieve datum kan worden overeengekomen gelden automatisch de voorwaarden voor annulering.
 

7. Aansprakelijkheid en schade
7.1 CHCreations zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 CHCreations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat  CHCreations is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

7.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij CHCreations te worden ingediend.

7.4 CHCreations sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van CHCreations en die krachtens de Nederlandse wet of de in het  maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan CHCreations kunnen worden           toegerekend.

7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen CHCreations is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor  vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

7.6 CHCreations is niet aansprakelijk voor allergische reacties op producten en/of tools gebruikt door CHCreations.


8. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
8.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van CHCreations, te weten:
www.chcreations.nl

8.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


9. Slotbepalingen
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en CHCreations bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen CHCreations en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.